201705.17
0

Porządkowanie wpisów w KRS

Stosownie do art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy: 1) w pierwszej kolejności wzywa obowiązanych do złożenia wniosku lub dokumentów pod rygorem zastosowania grzywny, 2) następnie nakłada grzywny na obowiązanych, 3) w przypadku bezskuteczności działań wskazanych w pkt 1…

201705.17
0

Zrzeczenie się zachowku

Rozważając w jaki sposób uregulować kwestie dotyczące przysługującego nam majątku po naszej śmierci warto pamiętać, że w jednej z nowszych uchwał Sąd Najwyższy uznał za dopuszczalne zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r., III CZP 110/16).