201710.09
0

Szkolenie ustawiczne

W dniu 7 października 2017 roku radca prawny Maciej Burkowski wziął udział w szkoleniu ” Zawodowy pełnomocnik w procesie cywilnym – taktyka i metodyka pracy radcy prawnego”. Poszerzanie wiedzy i doskonalenie zawodowe jest wpisane w istotę wykonywanego przez nas zawodu.

201710.02
0

Tajemnica bankowa, a zachowek

Przy ustalaniu wysokości zachowku istotna może być wysokość środków zgromadzonych na rachunku bankowym zmarłego. Stosownie do art.105 ust.1 pkt 2 d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy sprawą o ali…menty…