201709.18
0

Najnowsze orzecznictwo

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2017 roku (III CZP 34/17): „​W postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu jest dopuszczalne wydanie, na podstawie art. 318 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c., postanowienia wstępnego o uznaniu żądania ustanowienia tej służebności za usprawiedliwione w zasadzie”.

201708.25
0

Konieczność składania dodatkowego oświadczenia przy rejestracji w KRS

Zgodnie z art.19 c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. jaki został ostatnio dodany w przywołanym akcie prawnym we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest…

201708.16
0

Stała współpraca

W sytuacji gdy macie Państwo wiele spraw lub bieżących kwestii wymagających pomocy prawnej to zawsze warto rozważyć zawarcie umowy o stałej współpracy z kancelarią oferującą profesjonalne usługi prawnicze. Nasza Kancelaria w ramach takiej umowy ustala zwykle z Klientami zakres świadczonej pomocy i ilość godzin naszej pracy jakie miesięcznie rezerwuje sobie dany podmiot. Na tej podstawie ustalamy wysokość miesięcznego ryczałtu jaki na naszą rzecz uiszcza Klient. Wykonywanie przez…

201708.04
0

Szkolenie „na miarę”

Stosunkowo często szkolenia organizowane w konkretnym temacie związanym z prawem nie są dobrze dopasowane do specyfiki działalności danej firmy. Ponadto wiele szkoleń adresowanych jest do prawników, a nie osób nie zajmujących się na co dzień prawem. Z tego też względu na Państwa życzenie możemy zorganizować szkolenie z zakresu prawa dla pracowników lub kadry kierowniczej w Państwa firmie przygotowane specjalnie pod konkretne potrzeby danego przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia…

201707.31
0

Podwyższanie opłaty egzekucyjnej o podatek od towarów i usług

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2017 r. (III CZP 97/16): „​Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1138 ze zm.), o podatek od towarów i usług”.

201705.17
0

Porządkowanie wpisów w KRS

Stosownie do art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy: 1) w pierwszej kolejności wzywa obowiązanych do złożenia wniosku lub dokumentów pod rygorem zastosowania grzywny, 2) następnie nakłada grzywny na obowiązanych, 3) w przypadku bezskuteczności działań wskazanych w pkt 1…

201705.17
0

Zrzeczenie się zachowku

Rozważając w jaki sposób uregulować kwestie dotyczące przysługującego nam majątku po naszej śmierci warto pamiętać, że w jednej z nowszych uchwał Sąd Najwyższy uznał za dopuszczalne zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r., III CZP 110/16).

201702.28
0

Ugoda pozasądowa w sprawie o zachowek

Ponieważ zachowek przysługuje zstępnym (tj. dzieciom, wnukom itd.), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy to sprawy o zachowek wielokrotnie prowadzone są pomiędzy bliskimi członkami rodziny. Taki stan rzeczy powoduje nierzadko silne emocjonalne nastawienie do sprawy wszystkich stron. W tego typu sprawach szczególnie warto zatem rozważyć zawarcie ugody pozasądowej o jakiej mowa w art.917 Kodeksu cywilnego. W jej ramach obie strony mogą czynić sobie ustępstwa i uniknąć konieczności…

201702.06
0

Zadośćuczynienie za tzw. zmarnowany urlop

Okres ferii zimowych to dla wielu z nas czas upragnionego wyjazdu wypoczynkowego. W przypadku znacznych odstępstw pomiędzy uzgodnionymi warunkami pobytu, a rzeczywiście zastanymi warto pamiętać o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2011 r. (I CSK 372/10), zgodnie z którym artykuł 11 a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych może być podstawą odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową w postaci tzw. zmarnowanego urlopu. …

201701.20
0

Prawo pracy

Wszystkim pracodawcom i pracownikom przypominamy, że od 1 stycznia 2017 roku zmianie uległ art.264 Kodeksu pracy. Zgodnie z nowym brzmieniem wskazanego przepisu: a) odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (wcześniej było to 7 dni). b) żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia…