201612.17
0

W dniu 16 grudnia 2016 roku radca prawny Maciej Burkowski uczestniczył w wykładzie pt. „Wszystko o odsetkach” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład był częścią cyklu spotkań organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji UAM pt. „Piątki z prawem – prawo w praktyce”. W jego ramach prezentowany jest wybrany problem prawny od strony praktycznej.

Uczestnictwo w we wskazanym wydarzeniu było niezwykle przydatne, gdyż tematyka odsetek uległa znacznemu skomplikowaniu z dniem 1 stycznia 2016 r. Od tego dnia w sytuacji gdy mowa o odsetkach ustawowych, bez dalszego doprecyzowania, to chodzi jedynie o wysokość odsetek kapitałowych, których wysokość określa art.359 §2 Kodeksu cywilnego. Jednocześnie odsetki należne z tytułu spóźnienia z zapłatą to  „odsetki ustawowe za opóźnienie”. Ich wysokość ustawodawca określił w art.481 §2 Kodeksu cywilnego. Wreszcie trzecim rodzajem odsetek „odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych”, które są najwyższe z wszystkich trzech wyżej wymienionych, a ich wysokość określa art.4 pkt 3) ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Ponieważ każdy spośród tych trzech rodzajów odsetek ustawowych ma inną wysokość to dużego znaczenia nabiera precyzyjne określanie żądania, w tym zakresie w pozwach bowiem błąd lub brak precyzji może skutkować zasądzenie niższych odsetek niż należne.

Ponadto wprowadzone zmiany rodzą poważne problemy interpretacyjne w odniesieniu do kwestii intertemporalnych co również było poruszane przez uczestników spotkania w trakcie panelu dyskusyjnego.