201806.12
0

Zmiana terminów przedawnienia

Przypominamy, że ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104) wprowadza między innymi modyfikację treści art. 118 Kodeksu cywilnego, kóry obecnie otrzymuje brzmienie: „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże…

201805.16
0

Obowiązek wpisu PESEL do CEIDG

Przypominamy, że zgodnie z artykułem 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw w przypadku gdy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie zawiera numeru PESEL przedsiębiorca winien zgłosić tę daną w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie wskazanej ustawy (tj.19 maja 2018 r.). Jeżeli do tego czasu w CEIDG nie zostanie wskazany numer PESEL to dany…

201804.03
1

Nowy obowiązek przy składaniu wniosku do KRS

Przypominamy, że zgodnie z niedawno wprowadzonym art. 19a ust. 5d ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. do zgłoszenia spółki kapitałowej do Rejestru należy dołączyć listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu. W przypadku gdy wspólnikiem jest osoba prawna, należy podać imiona i nazwiska oraz adresy do doręczeń członków organu uprawnionego do reprezentowania…

201802.26
0

Kontakty z dziećmi

Utrzymywanie kontaktu z dziećmi po rozstaniu jest niewykle istotne dla utrzymania istniejącyh relacji na linii rodzic-dziecko. W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami niestety i te kwestie może regulowac sąd. Reprezentujemy Klientów równiez w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem. Przypominamy przy tym , że zgodnie z aktualnym brzeminiem art. 113 § 1 KRO rodzice oraz ich dziecko mają prawo i utrzymywania ze sobą kontaktów niezależnie od władzy rodzicielskiej.

201801.22
0

Współpraca z aplikantem

Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Burkowski  podejmie współpracę z aplikantem radcowskim/prawnikiem Przewidywany wymiar czasowy jaki aplikant poświęcałby na wykonywanie zleceń to około 15 godzin miesięcznie. Zakładane rozpoczęcie współpracy to 1 marca 2018 roku. Wymagania: umiejętność samodzielnego sporządzania projektów pism procesowych, umów, opinii prawnych, bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, handlowego i rodzinnego, dobra organizacja i terminowość, samodzielność, skrupulatność i odpowiedzialność przy prowadzeniu spraw, Zainteresowane osoby prosimy…

201801.05
0

Rejestracja spółki przez Internet

Rozważali Państwo założenie spółki przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym (przez Internet, tzw. tryb S24)? Chętnie udzielimy porady w tym zakresie lub pomożemy przeprowadzić cały proces przed komputerem. Zaletami tego typu rejestracji są niższe koszty (brak opłat notarialnych, niższa opłata sądowa przy rejestracji w KRS) oraz szybsza rejestracja podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym przez sąd rejestrowy. Jednocześnie wadę wybrania…

201711.27
0

Szkolenie ustawiczne

W dniu 24 listopada 2017 roku radca prawny Maciej Burkowski wziął udział w szkoleniu pt. „Postępowanie cywilne – problematyka postępowania przed sądem II instancji i najczęściej popełniane błędy”. Reprezentacja Klientów w cywilnych postępowaniach sądowych to jedna z naszych specjalności. Stąd ciągle poszerzanie wiedzy z zakresu procedury cywilnej traktujemy jako nieodzowny element naszej praktyki.

201711.20
0

Szkolenie ustawiczne

W dniu 17 listopada 2017 roku radca prawny Maciej Burkowski wziął udział w szkoleniu „Ciężar dowodu w toku procesu cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozłożenia ciężaru dowodu w zależności od okoliczności, na które powołują się strony w toku postępowania oraz domniemań, wynikających z przepisów prawa”. Wiedzy prawnej nigdy za wiele.

201710.09
0

Szkolenie ustawiczne

W dniu 7 października 2017 roku radca prawny Maciej Burkowski wziął udział w szkoleniu ” Zawodowy pełnomocnik w procesie cywilnym – taktyka i metodyka pracy radcy prawnego”. Poszerzanie wiedzy i doskonalenie zawodowe jest wpisane w istotę wykonywanego przez nas zawodu.

201710.02
0

Tajemnica bankowa, a zachowek

Przy ustalaniu wysokości zachowku istotna może być wysokość środków zgromadzonych na rachunku bankowym zmarłego. Stosownie do art.105 ust.1 pkt 2 d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy sprawą o ali…menty…

201709.18
0

Najnowsze orzecznictwo

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 15 września 2017 roku (III CZP 34/17): „​W postępowaniu o ustanowienie służebności przesyłu jest dopuszczalne wydanie, na podstawie art. 318 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c., postanowienia wstępnego o uznaniu żądania ustanowienia tej służebności za usprawiedliwione w zasadzie”.

201708.25
0

Konieczność składania dodatkowego oświadczenia przy rejestracji w KRS

Zgodnie z art.19 c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. jaki został ostatnio dodany w przywołanym akcie prawnym we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest…