201708.16
0

Stała współpraca

W sytuacji gdy macie Państwo wiele spraw lub bieżących kwestii wymagających pomocy prawnej to zawsze warto rozważyć zawarcie umowy o stałej współpracy z kancelarią oferującą profesjonalne usługi prawnicze. Nasza Kancelaria w ramach takiej umowy ustala zwykle z Klientami zakres świadczonej pomocy i ilość godzin naszej pracy jakie miesięcznie rezerwuje sobie dany podmiot. Na tej podstawie ustalamy wysokość miesięcznego ryczałtu jaki na naszą rzecz uiszcza Klient. Wykonywanie przez…

201708.04
0

Szkolenie „na miarę”

Stosunkowo często szkolenia organizowane w konkretnym temacie związanym z prawem nie są dobrze dopasowane do specyfiki działalności danej firmy. Ponadto wiele szkoleń adresowanych jest do prawników, a nie osób nie zajmujących się na co dzień prawem. Z tego też względu na Państwa życzenie możemy zorganizować szkolenie z zakresu prawa dla pracowników lub kadry kierowniczej w Państwa firmie przygotowane specjalnie pod konkretne potrzeby danego przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia…

201707.31
0

Podwyższanie opłaty egzekucyjnej o podatek od towarów i usług

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2017 r. (III CZP 97/16): „​Komornik sądowy nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, pobieranej na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1138 ze zm.), o podatek od towarów i usług”.

201705.17
0

Porządkowanie wpisów w KRS

Stosownie do art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy: 1) w pierwszej kolejności wzywa obowiązanych do złożenia wniosku lub dokumentów pod rygorem zastosowania grzywny, 2) następnie nakłada grzywny na obowiązanych, 3) w przypadku bezskuteczności działań wskazanych w pkt 1…

201705.17
0

Zrzeczenie się zachowku

Rozważając w jaki sposób uregulować kwestie dotyczące przysługującego nam majątku po naszej śmierci warto pamiętać, że w jednej z nowszych uchwał Sąd Najwyższy uznał za dopuszczalne zawarcie umowy zrzeczenia się prawa do zachowku (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2017 r., III CZP 110/16).

201702.28
0

Ugoda pozasądowa w sprawie o zachowek

Ponieważ zachowek przysługuje zstępnym (tj. dzieciom, wnukom itd.), małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy to sprawy o zachowek wielokrotnie prowadzone są pomiędzy bliskimi członkami rodziny. Taki stan rzeczy powoduje nierzadko silne emocjonalne nastawienie do sprawy wszystkich stron. W tego typu sprawach szczególnie warto zatem rozważyć zawarcie ugody pozasądowej o jakiej mowa w art.917 Kodeksu cywilnego. W jej ramach obie strony mogą czynić sobie ustępstwa i uniknąć konieczności…

201702.06
0

Zadośćuczynienie za tzw. zmarnowany urlop

Okres ferii zimowych to dla wielu z nas czas upragnionego wyjazdu wypoczynkowego. W przypadku znacznych odstępstw pomiędzy uzgodnionymi warunkami pobytu, a rzeczywiście zastanymi warto pamiętać o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2011 r. (I CSK 372/10), zgodnie z którym artykuł 11 a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych może być podstawą odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową w postaci tzw. zmarnowanego urlopu. …

201701.20
0

Prawo pracy

Wszystkim pracodawcom i pracownikom przypominamy, że od 1 stycznia 2017 roku zmianie uległ art.264 Kodeksu pracy. Zgodnie z nowym brzmieniem wskazanego przepisu: a) odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę (wcześniej było to 7 dni). b) żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia…

201701.09
0

Roszczenie o zachowek powstaje nie tylko przy dziedziczeniu z testamentu

Wśród naszych Klientów często spotykamy się z przekonaniem, że roszczenie o zapłatę zachowku powstaje tylko w sytuacji gdy dziedziczenie następowało na podstawie testamentu. Tymczasem osobą obowiązaną do zapłaty zachowku może być zarówno osoba dziedzicząca na podstawie testamentu, jak i ustawy (np. gdy do substratu zachowku doliczone zostały istotne darowizny lub zapisy windykacyjne). W pewnych okolicznościach roszczenie o zachowek może również powstać w sytuacji gdy spadkodawca w ogóle nie sporządził testamentu. Warto…

201701.02
0

Nowy Rok

Wszystkim naszym Klientom życzymy spełnienia marzeń w Nowym Roku 2017. Zarówno tych mniejszych jak i tych większych. Mamy nadzieję, że nadchodzący rok będzie u Państwa obfitować w wiele sukcesów na wszelkich polach Państwa aktywności życiowej. Szczęśliwego Nowego Roku !

201612.27
0

Ochrona dóbr osobistych poprzez publikację w prasie

Polskie prawo pozwala na uzyskanie ochrony dobra osobistego między innymi poprzez publikację przeprosin w prasie. W wyniku działań kancelarii, nasza Klientka została przeproszona na łamach grudniowego wydania jednego z lokalnych miesięczników za dokonane naruszenie jej dóbr osobistych przez sprawczynię takiego naruszenia. Podstawę prawą takiego żądania zawartego w złożonym pozwie stanowił art.24 Kodeksu cywilnego zgodnie z którym w razie dokonanego naruszenia dobra osobistego można żądać,…

201612.17
0

Doskonalenie zawodowe – odsetki

W dniu 16 grudnia 2016 roku radca prawny Maciej Burkowski uczestniczył w wykładzie pt. „Wszystko o odsetkach” zorganizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykład był częścią cyklu spotkań organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji UAM pt. „Piątki z prawem – prawo w praktyce”. W jego ramach prezentowany jest wybrany problem prawny od strony praktycznej. Uczestnictwo w we wskazanym wydarzeniu było niezwykle przydatne, gdyż tematyka odsetek…