201705.17
0

Stosownie do art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. w przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy:

1) w pierwszej kolejności wzywa obowiązanych do złożenia wniosku lub dokumentów pod rygorem zastosowania grzywny,

2) następnie nakłada grzywny na obowiązanych,

3) w przypadku bezskuteczności działań wskazanych w pkt 1 i 2 ponawia grzywny, nawet wielokrotne

Jeżeli dochodzi do dalszego nie wykonywania przedmiotowych obowiązków sąd może w odniesieniu do osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców ustanowić kuratora, a w odniesieniu do osobowej spółki handlowej przy zaistnieniu ważnych powodów wydać nawet z urzędu postanowienie o jej rozwiązaniu.

Co istotne w razie wykonania czynności przez zobowiązanego lub umorzenia postępowania, grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu (art. 1052 KPC).

Mając na uwadze powyższe regulacje warto na bieżąco zgłaszać wnioski o dokonanie stosownych wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz szybko reagować na wezwania do złożenia wniosku lub dokumentów otrzymywane z sądu rejestrowego. Z naszych obserwacji wynika, że w wielu podmiotach występują w tym zakresie duże i długotrwałe zaniedbania, które samodzielnie ciężko sanować.

W tym kontekście przypominamy, że nasza Kancelaria zajmuje się również pomocą w „porządkowaniu wpisów w KRS” poprzez analizę akt znajdujących się w sądzie, przygotowaniu projektów dokumentów jakie należy złożyć w sądzie rejestrowym oraz reprezentację w postępowaniu rejestrowym.