Reprezentacja w postępowaniach zmierzających do odzyskania należnych wierzytelności lub ochrony przysługujących praw, w tym windykacja przedsądowa, reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

Sporządzanie i opiniowanie projektów umów nazwanych i nienazwanych.

Przygotowywanie opinii prawnych.

Reprezentowanie Klientów w negocjacjach.

Udzielanie porad oraz reprezentacja w sprawach spadkowych, w tym związanych z możliwymi sposobami rozporządzenia majątkiem na wypadek śmierci i skutków jakie będą się z nimi wiązać, działem spadku, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami wynikającymi z prawa do zachowku.

Reprezentacja w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień.