201708.25
0
Zgodnie z art.19 c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. jaki został ostatnio dodany w przywołanym akcie prawnym we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców lub zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki, wnioskodawca zamieszcza oświadczenie, czy jest cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175).
Składając wnioski do sądu rejestrowego należy zatem pamiętać o nowym wymogu, aby uniknąć wezwania do uzupełnienia braku formalnego i zapewne dłuższego oczekiwania na ujawnienie zgłaszanych zmian w KRS.