201710.02
0

Przy ustalaniu wysokości zachowku istotna może być wysokość środków zgromadzonych na rachunku bankowym zmarłego. Stosownie do art.105 ust.1 pkt 2 d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie sądu w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym lub o podział majątku między małżonkami albo prowadzoną przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy sprawą o alimenty lub o rentę o charakterze alimentacyjnym. Jednocześnie Sąd Najwyższy w jednej z uchwał przesądził, że pojęcie sprawy spadkowej w rozumieniu tegoż przepisu obejmuje również sprawy o zachowek i z uwagi na powyższe „W sprawie o zachowek bank ma obowiązek udzielenia na żądanie sądu informacji stanowiących tajemnicę bankową” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r., III CZP 88/06 , podobnie w doktrynie A.Kawulski, Prawo bankowe. Komentarz, Opublikowano: LexisNexis 2013).